M.Ö. 3000 yıllarından eski dönemlerde Anadolu’da metallerin bilindiği, maden ocaklarının çalıştırıldığı ve saflaştırma ( izabe işlemlerinin) yapıldığı bilinmektedir. Çağında; uygar ve sanatta ileri olan Mısır’da Firavunlar sülaleleri zamanında metallerin henüz tam bilinmemesine karşın Anadolu’da yaşayan toplulukların demiri işlediği günlük hayatta bakır eşyaları kullandıkları gerçeği en somut örnekleri ile günümüze kadar gelmiştir.

Periyotlar sistemi cetvelini incelediğimizde 75 adet metal bulunduğu bunların formunun toprak içinde değişebildiğini gözlemleriz. metallerin  bir kısmının oksitler halinde bir kısmının değişik  ortamlar  içinde çeşitli bileşikler halinde bulunduğu da bilinmektedir. Modern endüstrinin  ilgilendiği metal sayısı ise  30 civarındadır. antik çağlardan  beri bilinen metaller ise 6-10 civarındadır.Bu çağlarda bilinen metaller değişik tekniklerle ocaklardan çıkarılmış, işlenmiş kullanılır hale getirilmiştir.

Metallerin üretimi ve başka metaller ile karıştırılarak alaşımlar elde edilmesinde oldukça ileri gidilmiştir. Metallerin kazaen veya bilinçle maddeler ilavesi ile yapılan zenginleştirme çalışmaları çeşitli araç gereçlerin yapımında yaygın kullanılmıştır. İnsan metallerin aşağıdaki özelliklerini antik dönemlerde öğrenmiş zaman içinde uygun karışımlar yaparak bronz pirinç gibi alaşımları kullanmıştır. kullanacağı yere göre metal karışımını kontrol etmiştir. Örneğin bakır içine % 20-25 kalay katarak ayna yapmıştır. İçinde %20-25 kalay olan bronz alaşımının ışığı yansıtmadaki en uygun karışım olduğunu bildiği gibi, birçok alaşımları keşfetmiştir. Bütün bu çalışmaları yaparken metallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini de her geçen gün ayrıntılı öğrenerek yaşamı içinde kullandı. Başka örnek altına bakır katarak meydana gelen karışımın erime noktasını düşürdü ve daha kolay işlenir hale getirdi. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu gün biz mikroskop altında kristal yapılarını inceleyerek metallerin hangi koşullarda işlendiğini (döverek, eriterek veya sıcak  çekerek vs gibi) uygulanan teknolojileri saptayabiliyoruz.

Metallerin fiziksel ve kimyasal karakteristiklerini şöyle sıralayabiliriz.

1. Isı ve elektirik iletkenliği

2. Işığı yansıtması

3. Yüksek sıcaklıkta erime

4. Elastiklik

5. Direnç dayanıklılık

6. Yüksek özgül ağırlığı

7. Kimyasal maddeler ile reaksiyona girme özelliği

8. Tek bir kristal yapısı

İnsan bütün, bu sebeplerden dolayı metalleri  karıştırmış bugün alaşım dediğimiz günlük yaşamımızda ywer alan birçok karışımları ortaya çıkarmıştır. Bu sonuca ulaşırken bir metalin ısıtılarak veya dökülerek bir objeye dönüşmesi sırasında oluşan kimyasal-fiziksel -metalurji  mekanizmalarını  öğrenmiştir.

Tek metal veya karışımların boyut ve kristal yapılarını etkileyen  faktörler ;

A. Döküm yapılmış ise çalışmanın şekli, kalıbın cinsi

B.Malzemenin soğuma hızı

C.Malzemeye uygulanan mekanik tesir (Çekiçle dövmek= haddelemek,çekmek, sıkıştırmak)

D.Tekrar tekrar ısıtmak sıvılaştırmak

E.Daha sonra ortaya çıkabilecek gerilmeler, çatlamalar tabakalaşma